ผลกระทบของ ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ ต่อประชาชน

ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ 

drug bill

เมื่อกฎหมายชิ้นนึงออกมา แน่นอน หากไม่มีการประเมินผลกระทบให้รอบด้าน ครบถ้วน อาจต้องเจอกับผลกระทบที่อาจเกินความคาดหมายบางอย่างขึ้นมาก็ได้

ยกตัวอย่างเช่น

  • อาจกระทบต่อการเข้าถึงยาใหม่ของประชาชน เพราะมีการสร้างร่างข้อกฎหมายให้มีการสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมในการอนุมัติทะเบียนยาในประเทศไทย
  • อาจมีผลทำให้มีการอนุมัติทะเบียนยาล่าช้าลง หากมีการเพิ่มเติมข้อกำหนดที่ว่า ให้ต้องยื่นเรื่องโครงสร้างราคามาใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติทะเบียนด้วย ซึ่งโดยปกติแล้ว การพิจารณาทะเบียนของ อย.ไทย ใช้เวลามากกว่า 2 ปี การเพิ่มเติมขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมของราคาเข้าไปด้วย อาจเพิ่มระยะเวลาการเข้าถึงยาของผู้ป่วยโดยไม่จำเป็น
  • การควบคุมราคาตั้งแต่ต้น กล่าวๆ ตรงๆ เลยได้ว่า จะเป็นการตัดโอกาสการเข้าถึงยาของผู้ป่วยที่ควรมีสิทธิเลือกและสามารถจ่ายได้
  • ตัวร่างใหม่ มีการกำหนดบทนิยามใหม่ของการโฆษณา ที่ให้มีการรวมถึงการส่งเสริมการขาย (ซึ่งมักจะถูกตีความว่า คือ การทำงานของผู้แทนยา) ทำให้เป็นการจำกัดการให้ข้อมุลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจรักษาของแพทย์ ซึ่งสุดท้าย ก็จะกระทบต่อผู้ป่วยในการที่จะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

แน่นอน การจัดทำร่างกฎหมาย หากไร้การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ก็ยากที่จะพิจารณาถึงผลกระทบอย่างรอบคอบได้ ทางหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ และต้องมีการจัดทำด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อที่จะนำตัวบทกฎหมายดังกล่าวมาใช้พัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s