อีก 1-10 ปี ระบบสาธารณสุขของไทย จะเปลี่ยนไปถึงไหน?

รายงานการพิจารณาการปฏิรูประบบสาธารณสุข (สำคัญมากๆ)
ลงวันที่ 10 ก.ค. 2558
สิ่งที่กรรมาธิการสธ.เสนอ มี 3 ประเด็นหลัก

1. ปฏิรูประบบบริการ โดย:
– ประชาชนเข้าถึงบริการรวดเร็วไร้รอยต่อ
– ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง
– ประชาชนได้รับบริการเท่าเทียม
จะเริ่ม กันยา 58 เสร็จ กันยา 64

2. ปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาพ
– ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ยึดหลักการ “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” (Health in all Policies approach: HiAP) คือ ทั้งเรื่องการออกกฎหมายและการคลังให้มุ่งไปสู่นโยบายด้านสุขภาพ
– พัฒนากลไกคณะกรรมการสธ.ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น
– สร้างความสามารถให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ให้ประชาชนกระตือรือร้นในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
จะใช้เวลา 5 ปี 58-63

3. การปฏิรูปการบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพ
ปฏิรูปการบริหาร โดย
– ออก พรบ.จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ (มี 3 กรรมการ: คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ, คณะกรรมการสุขภาพเขต, คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับจังหวัด)
– โดย ทำร่าง พ.ร.บ. –> เสนอกฎหมายรัฐสภาฯ –> บังคับใช้
จะใช้เวลา 10 ปี 2558-2568

ปฏิรูปการเงินการคลัง โดย
– ออก พ.ร.บ. จัดตั้งคณะกรรมการประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สภาประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อจัดการและพัฒนาสิทธิประโยชน์พื้นฐาน
– จัดตั้งสำนักมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (สมสส) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการบริการและการเบิกจ่าย
– สร้างความมั่นคงทางการคลัง โดย : เพิ่มภาษีผลิตภัณฑ์หรืออาหารและ
เครื่องดื่มที่เป็นภัยต่อสุขภาพ, เพิ่มการประกันสุขภาพในกลุ่มประชากรต่าง ๆ, การพัฒนาการแพทย์แผนไทย, ส่งเสริมการร่วมลงทุนด้านสุขภาพระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership; PPP)
– กระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค แยกงบประมาณด้านบุคลากรออกจากงบประมาณด้านบริการสุขภาพ
กรอบเวลา จัดตั้งคณะกรรมการ 2 ปี
จัดตั้ง สมมส. 1 ปี
แก้ไขพรบ.สรรพสามิตร เพิ่มภาษี 1 ปี
เพิ่มการประกันสุขภาพ 1-2 ปี
ปฏิรูปแพทย์แผนไทย 1-5 ปี
กระจายอำนาจ 1-5 ปี

ต้นเรื่อง: กรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข
สรุป : เภสัชกรกลางตลาด

health reform5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s