เภสัชกรให้บริการเจาะเลือดตรวจเบาหวานได้หรือไม่

มีเพื่อนถาม… ว่าเภสัชกร เจาะเลือดให้กับคนไข้เพื่อเช็คเบาหวานได้มั๊ย
ตอบได้แค่เพียงว่า มันเป็นความกรุณาของเภสัชฯในการให้บริการ
แต่มันคือความเสี่ยง และกฎหมายอาจจะไม่คุ้มครองนะครับ… แต่อาจพอมีช่องอยู่บ้าง
role of pharmacist
 
ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2540 เภสัชฯ ทำได้เท่านี้นะครับ….
ข้อ 1 การเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา
ข้อ 2 การเลือกสรรยา
ข้อ 3 การวิเคราะห์ยา การควบคุมและประกันคุณภาพ
ข้อ 4 การปรุงยาและจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
ข้อ 5 การปรุงยาและการขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
 
แต่จากบทความของอ้างอิงของ ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์ มีเขียนช่องไว้ให้เหมือนกัน คือ ให้ประชาชนตรวจด้วยตนเอง หรือ มิได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการนี้
“การบริการให้บริการตรวจสุขภาพหลายคนใช้วิธีการจูงใจหรือเชิญชวนด้วยวิธีการให้มาใช้บริการตรวจสุขภาพ เช่น การวัดความดันโลหิต การเจาะปลายนิ้วเพื่อตรวจน้ำตาลในเลือด เพื่อเป็นการคัดกรองโรคผู้ป่วย ประเด็นนี้อาจถูกตั้งข้อสงสัยจากบางวิชาชีพ เช่น พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ว่าการกระทำนี้มีลักษณะเป็นการก้าวล่วงการประกอบวิชาชีพของเขาหรือไม่

แต่กฎหมายวิชาชีพมักมีข้อยกเว้นกระทำต่อตนเอง พยาบาลมีข้อยกเว้นการช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ป่วยตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยาโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน เทคนิคการแพทย์มีข้อยกเว้นการช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยตามหน้าที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยา โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน ไม่ถือว่าต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างวิชาชีพ อาจเตรียมเครื่องมือเหล่านั้นให้ผู้ป่วยได้บริการตนเอง (ตรวจด้วยตนเอง) เนื่องจากจะได้รับการยกเว้นในประเด็นการประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายวิชาชีพทุกวิชาชีพ หรือถ้าอ้างเรื่องการมิได้รับประโยชน์ตอบแทนก็ห้ามคิดค่าบริการจากการตรวจสุขภาพนี้”

link: http://rparun.blogspot.com/2014/03/promotion.html)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s