คนไข้ 30 บาท เสี่ยงตายมากกว่าคนไข้ข้าราชการ!

รายงานวิจัยชิ้นใหม่ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข( สวรส.)เรื่อง “การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไตเรื้อรังในประเทศไทย” เผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยเก็บข้อมูลระหว่าง พ.ศ. 2542 จนถึง พ.ศ. 2555 ได้ผลการศึกษาออกมาว่า คนไข้ 30 บาท เสี่ยงตายมากกว่าคนไข้ข้าราชการ!
ckd
 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
– การชะลอการเสื่อมของไตและการป้องกันการเกิดไตวาย: ควรหามาตรการในการค้นหาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มแรกในประชากรให้ครอบคลุม โดยใช้อุปกรณ์ในการตรวจที่ง่ายและราคาถูก เช่น urine strip และหามาตรการในการเพิ่มการใช้ยากลุ่ม RAS blocker ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยเฉพาะผู้ป่วยในระยะแรก ๆ และกลุ่มที่มีแอลบูมินในปัสสาวะให้ได้มากที่สุด
 
– การลดอัตราการตายในผู้ป่วยไตวาย: ผู้กำหนดนโยบายควรขยายบริการบำบัดทดแทนไตเพิ่มขึ้นให้เพียงพอทั้งการบริการฟอกเลือดหรือ ล้างไตทางช่องท้อง (อาจเพิ่มความร่วมมือกับภาคเอกชนให้มากขึ้น)
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s