ข้อมูลการปฏิรูประบบสุขภาพ

ผม list ข้อมูลบางอย่างที่เจอ ที่มีการศึกษาเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพไว้บนหน้านี้คร่าวๆ ดังข้อมูลด้านล่างนี้

  1. รายงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ : http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/parcy/014.pdf
  2. การประชุมระดับชาติ ด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2558) : http://www.ihppthaigov.net/capuhc/index.php/component/content/article?id=57
  3. รายจ่ายสุขภาพไทยอยู่ตรงไหนของโลก (ข้อมูลสถิติ) : http://www.hfocus.org/content/2015/12/11445
  4. ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลของแต่ละกองทุน : http://www.hfocus.org/content/2015/12/11437
  5. งบเหมาจ่ายรายหัวปี 2559 : http://www.hfocus.org/content/2015/10/11165