Demo “The King’s Promise” Song เพลง สัญญาของพระราชา

“The King’s Promise” Song
เพลง สัญญาของพระราชา

The King’s Promise Demo : เพลงสัญญาของพระราชา

Chord :

mostly : C Em Dm G7

Bridge : F Fm C Am ,  F Fm G

0:18

This song is a story
เพลงนี้คือเรื่องราว
of a man who make the country
ของชายคนหนึ่งผู้นำชาติไทย
civilized as much as he can
ให้ศิวิไลซ์ให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้
served the country with his 2 hands
รับใช้ประเทศด้วยสองพระหัตถ์

0:28

He came in time of trouble
พระองค์ทรงเข้ามารับภาระในเวลาที่ยากลำบาก
and he solved it with great moral
และพระองค์ได้ทรงแก้ไขมันได้ภายใต้หลักศีลธรรมอันยิ่งใหญ่
since the first day of his mission to the reign
ตั้งแต่วันแรกที่พระองค์ทรงขึ้นครองราช

0:36

Time proved, time proved. He’s the king in our heart
เวลาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว พระองค์คือพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในใจของพวกเรา
Time proved, time proved. He’ll always be the king in our heart.
เวลาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว พระองค์จะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในใจของพวกเราตลอดไป

0:56

he used to say
พระองค์เคยตรัสว่า

0:57

“I will reign with righteousness, for the benefits of Siamese people”
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม
“I will reign with righteousness, for the benefits of Siamese people”

1:17

that’s what he said นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงเคยตรัสไว้

1:34

Once he must leave the country
ครั้งหนึ่ง พระองค์จำต้องเสด็จออกจากประเทศ
for a while, one people shouted
มีประชาชนตะโกนถึงพระองค์ว่า
please the king, don’t leave us all … all alone
ในหลวง โปรดอย่าทิ้งประชาชน

1:44

the king heard voices of people
ในหลวงทรงได้ยินเสียงของประชาชน
and he know that it was hurt so
และพระองค์ทราบว่ามันเจ็บปวด
and he say some words that…we all remind
พระองค์จึงตรัสคำหนึ่งออกมา ซึ่งเราทุกคนต่างจำได้

1:54

Time proved, time proved. He’s the king in our heart
เวลาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว พระองค์คือพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในใจของพวกเรา
Time proved, time proved. He’ll be always the king in our heart.
เวลาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว พระองค์จะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในใจของพวกเราตลอดไป

2:13

he used to say
พระองค์เคยตรัสว่า

2:14

“If you people don’t leave me, how could I leave you, How could I leave you” he said

ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า เหตุไฉนเลยที่ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชน

“If you people don’t leave me, how could I leave you, How could I leave you”

ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า เหตุไฉนเลยที่ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชน

2:34

that’s what he said

2:51

he did all his intention

พระองค์ได้ทำตามความตั้งใจ
70 years of his devotion
70 ปีแห่งการอุทิศกายใจ
contributed all his solution to the Thais
โดยอุทิศทางแก้ปัญหาให้แก่คนไทยทั้งชาติ

3:00

Thousands initiation
ผ่านโครงการหลายพันโครงการ
with a high collaboration
ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่
from the people who get his mission everywhere
จากประชาชนผู้ได้มีส่วนร่วมในโครงการของพระองค์ ทั่วสารทิศ

3:10

Time proved, time proved. He’s the king in our heart
เวลาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว พระองค์คือพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในใจของพวกเรา
Time proved, time proved. He’ll always be the king in our heart.
เวลาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว พระองค์จะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในใจของพวกเราตลอดไป

3:29

he used to say

3:31

“I will reign with righteousness, for the benefits of Siamese people”
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม
“I will reign with righteousness, for the benefits of Siamese people”

4:06

He brought the medication
พระองค์ได้นำยารักษาโรค
support the education
ให้การสนับสนุนการศึกษา
to the back-country people everywhere
แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ทั่วสารทิศ

4:17

His genius turn the cloud into
พระอัจฉริยภาพของพระองค์สามารถทำให้เมฆ
the rain to solve the dry land
กลายเป็นสายฝน ในการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง
which was suffered by his people everywhere
ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนไทยทั่วประเทศ

4:28

He managed country resources
พระองค์ทรงจัดการทรัพยากรของประเทศ
with his soft power which he only had
โดยใช้พระบารมีเพียงเท่านั้น
the river, forest, people live well all along
ทำให้แม่น้ำ ป่าเขา และชุมชน อยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี
4:38

He help Thailand to survive
พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือให้ประเทศได้รอดพ้น
past the years of political turmoil,
ผ่านภาวะวิกฤตการทางการเมืองหลายครั้ง
bring back harmony to country every time
นำมาซึ่งความสามัคคีให้กับคนในชาติได้ทุกครั้งไป
4:47

Time proved, time proved. He’s the king in our heart

เวลาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว พระองค์คือพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในใจของพวกเรา
Time proved, time proved. He’ll always be the king in our heart.
เวลาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว พระองค์จะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในใจของพวกเราตลอดไป

5:05

he did all he said

5:07

“I will reign with righteousness, for the benefits of Siamese people”
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม
“I will reign with righteousness, for the benefits of Siamese people”

5:28

he did it all … he did it all …

5:34

“If you people don’t leave me, how could I leave you, How could I leave you” he said
ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า เหตุไฉนเลยที่ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชน
“If you people don’t leave me, how could I leave you, How could I leave you”
ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า เหตุไฉนเลยที่ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชน

5:55

those are the words from the king….

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s