BDMS เบนเข็มสู่ตลาดผู้ที่ยังไม่ป่วย

BDMS wellness : บริเวณที่ตั้งเดิมของโรงแรมปาร์คนายเลิศ

  • กลุ่มเป้าหมาย : คนอายุ 40 ปี ขึ้นไปที่มีการศึกษาสูง มีประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง (มิใช่ตลาดล่างแน่ๆ)

  • บริการ : ตรวจสุขภาพเชิงลึก (Wellness checkup) ตรวจฮอร์โมน สารอาหาร ตรวจพันธุกรรมที่ทำให้สามารถทำนายความเสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคตได้ ทั้งยังให้เวลาคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 1 ชัวโมงเต็มๆ (จากที่ปกติคุยกันแค่ไม่กี่นาที)

  • ราคา 70,000 – 80,000 บาทขึ้นไป

พี่ๆ ท่านใดเคยใช้บริการ มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ

Source : Forbes Thailand August 2018
………………………

ฟากเภสัชกรเอง ก็คงต้องทำการบ้านเรื่องงานส่งเสริมสุขภาพ (Welness) เพิ่มด้วย มากกว่าเพียงเน้นที่การรักษาด้วยยาอย่างเดียวด้วยนะครับ การบ้านเยอะเลยหละ

#BDMS
#WellnessEconomy
#เภสัชกรกลางตลาด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s