เพิ่มศัพท์

1. discriminatory = เลือกปฏิบัติ

” Non- Discriminatory incentives/ Policy  = แรงจูงใจ/นโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติ

2. Erect = ตั้งตรง, ชูเป็นประเด็น 

“the erecting of localization barriers has increased significantly over the last decade = การชูประเด็นข้อกีดกันสำหรับธุรกิจในท้องถิ่นได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงทศทรรษที่ผ่านมา”

3. stark = ตายตัว, เคร่งครัด

“Standing in stark contrast to localization barriers are non-discriminatory incentives = ในความแตกต่างอย่างเคร่งครัดของมาตรการสร้างการกีดกันให้กับธุรกิจท้องถิ่น ถือเป็นแรงจูงใจที่ไม่เลือกปฏิบัติ”

4. inherent = โดยสันดาน, โดยปกติวิสัย

5. contradict = ขัดแย้ง

“Although there is some inherent variation – and many countries actually have contradicting policies = ถึงแม้ว่าจะมีความแปรผันอย่างเป็นปกติวิสัย และหลายประเทศมีนโยบายที่ขัดแย้งกัน

6. draconian = เข้มงวด, ทารุณ

“More in number and more draconian – Localization barriers have grown in number and intensity over the last decade = มีมาตรการกีดกันสำหรับท้องถิ่นที่มีความเข้มงวดได้เพิ่มจำนวนขึ้นทั้งในเชิงจำนวนและความเข้มข้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา”

7. discrepancy = ข้อแตกต่าง, ความขัดแยัง

“The above figure displays the discrepancy in clinical research levels between a sample of
countries = ภาพด้านบนได้แสดงระดับที่แตกต่างกันของงานวิจัยทางคลินิคระหว่างแต่ละประเทศตัวอย่าง”