SWOT อุตสาหกรรมยาประเทศไทย ในพ.ศ.นี้

SWOT อุตสาหกรรมยาประเทศไทย ในพ.ศ.นี้

Strength  จุดแข็ง

 • เริ่มมีการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมในช่วงสองสามปีมานี้ เช่นในด้าน Biotech และด้านการพัฒนาการทดลองทางด้านคลินิก
 • การเติบโตของตลาดโรงพยาบาลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ตลาดวัคซีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • มีความต้องการสำหรับยานำเข้า
 • การมีของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะช่วยสร้างโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมได้ ในระยะยาว

Weakness จุดอ่อน

 • เป็นตลาดที่พัฒนาได้ช้าที่สุดในเอเชีย
 • กฎหมายสิทธิบัตรในประเทศได้มาตรฐานต่ำกว่ามาตรฐานสากล
 • พบปัญหายาปลอมและการนำเข้าซ้อน (Parallel imported)
 • มีการนำมาตรการบังคับใช้สิทธิ หรือ Compulsory Licensing อยู่หลายครั้ง กับยาที่มีสิทธิบัตร ทำให้สร้างความไม่ไว้วางใจจากภาคเอกชน
 • การตั้งราคายาของภาครัฐและการกำหนดนโยบายการเบิกจ่ายมีความลำเอียงให้กับบริษัทผู้ผลิตยาในประเทศ ทั้งยังละเลยการให้สิทธิในการเบิกจ่ายสำหรับยาใหม่ๆ หลายชนิด
 • จำกัดการลงทุนในภาคการผลิต ซึ่งที่พอจะมีอยู่ก็มีแต่การผลิตยาสามัญ (Generics) เท่านั้น
 • ระบบสุขภาพของประเทศมีข้อจำกัดทางด้านการเงินมาก

โอกาส

 • การมีส่วนร่วมของประเทศไทยใน ASEAN อาจถือว่าเป็นโอกาสสำหรับการส่งออกของผู้ผลิตในประเทศ
 • การลงทุนของภาครัฐ
 • มีโอกาสที่จะสร้าง Medical Tourism กับตลาดเอเชียและตะวันออกกลาง

อุปสรรค

 • ภาครัฐยังคงไม่บังคับใช้กฎหมายสิทธิบัตรตามมาตรฐานสากล นำไปสู่ความกังวลของบริษัทข้ามชาติที่จะตัดสินใจขยายการลงทุนในประเทศ
 • มีระบบเศรษฐกิจที่เปราะบาง ระบบการเมืองที่ไม่แน่นอน พบการคอรับชั่นอยู่ทั่วไป ซึ่งจะกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศและการดำเนินงานในประเทศ
 • ในระบบสุขภาพภาครัฐ ได้มีการจำกัดค่าใช้จ่ายโดยกำหนดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัว ค่าใช้จ่ายต่อโรค ซึ่งจะมีผลต่อการสั่งจ่ายยา และปริมาณการใช้ยา เพราะต้องจำกัดการใช้ให้น้อยที่สุด
 • ภาครัฐหวังพึ่งผู้ผลิตยาเลียนแบบของภาครัฐ ซึ่งหมายถึง องค์การเภสัชกรรม เพื่อจำกัดการขยายตัวของบริษัทยาข้ามชาติ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มยา HIV/AIDS
 • มีการนำ HTA หรือ Health Technology Assessment หรือ การประเมินความคุ้มค่าของเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ประเมินความคุ้มค่าโดยเฉพาะต่อยาที่มีสิทธิบัตร