ข้อมูลการปฏิรูประบบสุขภาพ

ผม list ข้อมูลบางอย่างที่เจอ ที่มีการศึกษาเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพไว้บนหน้านี้คร่าวๆ ดังข้อมูลด้านล่างนี้

  1. รายงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ : http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/parcy/014.pdf
  2. การประชุมระดับชาติ ด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2558) : http://www.ihppthaigov.net/capuhc/index.php/component/content/article?id=57
  3. รายจ่ายสุขภาพไทยอยู่ตรงไหนของโลก (ข้อมูลสถิติ) : http://www.hfocus.org/content/2015/12/11445
  4. ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลของแต่ละกองทุน : http://www.hfocus.org/content/2015/12/11437
  5. งบเหมาจ่ายรายหัวปี 2559 : http://www.hfocus.org/content/2015/10/11165

 

 

 

อีก 1-10 ปี ระบบสาธารณสุขของไทย จะเปลี่ยนไปถึงไหน?

รายงานการพิจารณาการปฏิรูประบบสาธารณสุข (สำคัญมากๆ)
ลงวันที่ 10 ก.ค. 2558
สิ่งที่กรรมาธิการสธ.เสนอ มี 3 ประเด็นหลัก

1. ปฏิรูประบบบริการ โดย:
– ประชาชนเข้าถึงบริการรวดเร็วไร้รอยต่อ
– ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง
– ประชาชนได้รับบริการเท่าเทียม
จะเริ่ม กันยา 58 เสร็จ กันยา 64

2. ปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาพ
– ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ยึดหลักการ “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” (Health in all Policies approach: HiAP) คือ ทั้งเรื่องการออกกฎหมายและการคลังให้มุ่งไปสู่นโยบายด้านสุขภาพ
– พัฒนากลไกคณะกรรมการสธ.ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น
– สร้างความสามารถให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ให้ประชาชนกระตือรือร้นในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
จะใช้เวลา 5 ปี 58-63

3. การปฏิรูปการบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพ
ปฏิรูปการบริหาร โดย
– ออก พรบ.จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ (มี 3 กรรมการ: คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ, คณะกรรมการสุขภาพเขต, คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับจังหวัด)
– โดย ทำร่าง พ.ร.บ. –> เสนอกฎหมายรัฐสภาฯ –> บังคับใช้
จะใช้เวลา 10 ปี 2558-2568

ปฏิรูปการเงินการคลัง โดย
– ออก พ.ร.บ. จัดตั้งคณะกรรมการประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สภาประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อจัดการและพัฒนาสิทธิประโยชน์พื้นฐาน
– จัดตั้งสำนักมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (สมสส) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการบริการและการเบิกจ่าย
– สร้างความมั่นคงทางการคลัง โดย : เพิ่มภาษีผลิตภัณฑ์หรืออาหารและ
เครื่องดื่มที่เป็นภัยต่อสุขภาพ, เพิ่มการประกันสุขภาพในกลุ่มประชากรต่าง ๆ, การพัฒนาการแพทย์แผนไทย, ส่งเสริมการร่วมลงทุนด้านสุขภาพระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership; PPP)
– กระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค แยกงบประมาณด้านบุคลากรออกจากงบประมาณด้านบริการสุขภาพ
กรอบเวลา จัดตั้งคณะกรรมการ 2 ปี
จัดตั้ง สมมส. 1 ปี
แก้ไขพรบ.สรรพสามิตร เพิ่มภาษี 1 ปี
เพิ่มการประกันสุขภาพ 1-2 ปี
ปฏิรูปแพทย์แผนไทย 1-5 ปี
กระจายอำนาจ 1-5 ปี

ต้นเรื่อง: กรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข
สรุป : เภสัชกรกลางตลาด

health reform5